Skollokaler

Utbyggnad av skollokaler

Många skollokaler är i behov av renovering. I många kommuner återfinns skolor som uppfördes på 20–30 talet, dessa är nu i behov av renovering för att erbjuda en god studiemiljö. Moderna och tillgänglighetsanpassade skollokaler är i fokus och viktiga punkter som utomhusmiljö och ventilation är av stor vikt.

Vissa skolor i Stockholm byggdes på 1920-talet och många av dessa står inför växande elevkullar och problem med omoderna salar. Barn- och grundskolenämnden beslutade på många orter under året att man skall påbörja byggandet och projektering av nya skolbyggnader samt renovering av befintliga skollokaler. I fokus för ombyggnationerna ser vi buller, tillgänglighetsanpassning och ventilationen. Utöver detta väntas även renoveringar och nybyggda idrottshallar. Skolgårdar väntas även bli större i led med att utomhusmiljön även prioriteras.

Bättre skollokaler – bättre studiemiljö

Kommunerna arbetar för att värna en god arbetsmiljö för elever såväl som lärare. Då många skolor byggdes för länge sedan och inte huvudsakligen är anpassade för dagens undervisning beslutade många kommuner att detta arbete ska genomföras. För att lyckas måste kommunen och privata aktörer hjälpas åt. När det gäller fristående skolor som äger sina lokaler skall kommunen fungera som en myndighet. Detta för att snabbt kunna bevilja bygglov, detaljplan och andra tillstånd. Om fristående skolor hyr sina lokaler skall kommuner agera hyresvärdar. De skall kunna erbjuda moderna och ändamålsenliga lokaler till rimliga hyror. För att privata skolor skall hålla bra kvalitet krävs bra skollokaler. För kommunala skolor krävs god planering och tydliga mål med ombyggnationerna. Det skall finnas ett helhets- och framtidstänk där man planerar lokalerna så att de även skall kunna nyttjas efter studietid. På detta sätt ökar helhetsvärdet av skolan och dess lokaler.

Leave a Reply